شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس

توزیع و پخش

توزیع و پخش

توزیع فرآورده های دارویی این شرکت داروسازی از طریق شرکت های توزیع کننده سراسری در کشور و تحت ضوابط و مقررات سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می پذیرد. شرکت های توزیع کننده طرف قرارداد داروسازی فاتک شیمی پارس به شرح ذیل می باشد: